Algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden

Algemeen

 1. Living Plus is een initiatief van:
  LP INTERIEUR bv
  Vlassenhout 1,
  9200 Dendermonde,
  België

  BTW: BE 0719.675.068
  TEL: +32 52 21 29 40

  info@livingplus.be
 2. De onderstaande begrippen dienen als volgt worden verstaan:
  1. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LP INTERIEUR bv in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan;
  2. Producten/Artikelen: Alle goederen die het voorwerp van een verkoopovereenkomst vormen;
  3. Verkoopovereenkomst: Iedere overeenkomst waarbij LP INTERIEUR bv zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen aan een klant. Deze klant verbindt zich er op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen;
 3. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en/of dienstverlening uitgevoerd door LP INTERIEUR bv, ten gunste van om het even welke Klant;
 4. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en aanvaardt. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten. Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen klant en LP INTERIEUR bv die schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing;
 5. De ondertekening van om het even welke verkoopsovereenkomst, bestelbon, aanvaarding van een offerte, aanvaarding van een zichtlevering of de betaling van een (voorschot)factuur voortgebracht door LP INTERIEUR bv houdt de volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden door de Klant;
 6. De door LP INTERIEUR bv aangeboden producten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. De Klant onthoudt zich van om het even welke wederverkoop in de hoedanigheid van handelaar;
 7. Onze offertes en prijzen zijn in het algemeen vrijblijvend en verbinden ons niet, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk bevestigd. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplichte door de klant te dragen taksen of belastingen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (bijvoorbeeld afhankelijk van de betaalmethode) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs;
 8. De door de koper opgegeven maten zullen stipt gevolgd worden, voor zover mogelijk. Als de opgegeven maten niet met de werkelijkheid overeenstemmen, ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de koper en kan geen schadevergoeding geëist worden. Alle fouten ten gevolge van het scheeflopen van de muren, insprongen en uitsprongen, deur- en raamopeningen enz. die niet vermeld werden bij de bestelling, zijn ten laste van de koper;
 9. Voor alle geschillen in verband met de huidige factuur zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd;

Herroepingsrecht

Voor producten op maat of bestellingen:

 1. De bestellingen zijn vast en definitief en kunnen niet het voorwerp uitmaken van een herroepingrecht (cf. artikel VI.73.3° van het Wetboek van economisch recht);
 2. De op de bestelbon aangegeven maten kunnen evenwel gewijzigd worden binnen een termijn van 3 werkdagen. Na die termijn zijn de onder de verantwoordelijkheid van de Klant aangegeven maten definitief en kunnen de volgens deze aanwijzingen vervaardigde producten niet het voorwerp uitmaken van een weigering of retournering op deze grond. De Klant is hierover geïnformeerd en aanvaardt dat wijzigingen aan de maten de prijs van het product kunnen beïnvloeden;

Voor meeneemproducten:

 1. Aankopen in de winkel kunnen niet het voorwerp uitmaken van een herroepingrecht. LP INTERIEUR bv aanvaardt echter de terugname voor omruiling van elk product in perfecte staat binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van aankoop op vertoon van het kasticket. Voor bestellingen ondertekend buiten de winkel beschikt de Klant over een herroepingrecht van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelling. De Klant oefent zijn herroepingrecht uit door LP INTERIEUR bv op de hoogte te brengen van zijn beslissing om zich te herroepen door het bezorgen van een ondubbelzinnige verklaring waaruit zijn wil om zich te herroepen blijkt, te verzenden voor het verstrijken van de termijn;

Betalingen

 1. Meeneemproducten worden contant betaald aan de kassa van de showroom op de dag van afhaling in de winkel;
 2. Door de betaling van een (voorschot)factuur is de offerte, bestelbon of verkoopsovereenkomst waarnaar deze (voorschot)factuur refereert, ondubbelzinnig aanvaardt;
 3. Alle facturen zijn contant te betalen in onze instelling te Dendermonde. Alle uitzonderingen hierop dienen schriftelijk en voorafgaandelijk overeengekomen te worden. Bij niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en interest van 15% ’s jaars aangerekend, met een minimum van €62 per geval, tot de dag der effectieve betaling, onverminderd eventuele meerdere bewezen schade;
 4. Voor producten op maat (of op bestelling) moet op de dag van de bestelling een voorschot worden betaald van 40 % van de totale verkoopprijs van de bestelling. Het resterende saldobedrag moet contant betaald worden op de dag van afhaling in de winkel of ten laatste op de dag van de levering/plaatsing indien deze het voorwerp uitmaakt van een dienstverlening. Een bewijs van betaling moet voorgelegd worden voor de bestelde producten worden uitgeladen en/of geplaatst;
 5. Indien schriftelijk en voorafgaandelijk werd overeengekomen dat de betaling zal gebeuren bij levering, dan dient deze te gebeuren voor de bestelde producten worden uitgeladen en/of geplaatst. De betaling geschiedt dan via een mobiel Balcontacttoestel;
 6. Onverminderd het kopers risico met betrekking tot de goederen behoudt LP INTERIEUR bv zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot volledige betaling van de prijs;

Leveringstermijnen

 1. De in de offerte of bestelbon aangeduide leveringstermijnen worden steeds bij wijze van indicatie aangegeven en beginnen pas te lopen vanaf de betaling van het voorschot. Het louter verstrijken van de leveringsdatum vernietigd de overeenkomst niet. In voorkomend geval is de verbreking der overeenkomst slechts mogelijk na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een laatste redelijke termijn wordt toegezegd. De gebeurlijke vertragingen die aan ons of onze leveranciers zouden te wijten kunnen zijn of de niet-levering kan, behoudens in geval van kwader trouw, nooit aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding, vernietiging of verbreking van de bestelling. Als de koper de aflevering uitstelt, brengt dit vanzelfsprekend de betaling van de hoofdsom met zich mee;

Afhaling in de winkel, levering of montage

 1. De datum van afhaling en/of levering en/of van de voorziene dienstverlening wordt met u besproken en vastgelegd, zodra mogelijk;
 2. In geval van levering aan huis is de Klant of zijn gevolmachtigde ertoe gehouden het product te controleren op het moment van de levering en het eventuele voorbehoud dat hij wil maken over de staat van het ontvangen product, expliciet te vermelden op de leveringsbon. De Klant is ervan op de hoogte dat de afwezigheid van een geschreven voorbehoud op de leveringsbon geldt als vermoeden van conforme levering. De Klant moet LP INTERIEUR bv op de hoogte brengen van zijn voorbehoud binnen de 48 uur na levering van het Product;
 3. De Klant is ertoe gehouden alle nodige informatie nauwkeurig door te geven aan LP INTERIEUR bv bij de levering van het Product. LP INTERIEUR bv sluit alle aansprakelijkheid uit in geval van fouten of onnauwkeurigheden in het leveringsadres of technische onmogelijkheid om het product te leveren. Indien levering onmogelijk is, zal het product ter beschikking van de Klant worden gesteld voor afhaling in de winkel;
 4. De verlening van bepaalde diensten (levering en/of montageservice) wordt bijkomend aangerekend. De prijzen (en eventuele promoties) gelden op de datum van bestelling. Wij leveren standaard in de eerste ruimte van uw woning, op het gelijkvloers; Bij een aankoopwaarde vanaf €2.000 wordt de leveringen van raamdecoratie binnen een straal van 15 km rond onze showroom u kosteloos aangeboden. Extra kilometers worden gerekend aan 0,99€/km; Bij een aankoopwaarde onder €2.000 wordt er een standaard leveringskost aangerekend van €59 voor leveringen binnen een straal van 15 km rond onze showroom. Extra kilometers worden gerekend aan 0,99€/km; Indien gekozen wordt voor onze montageservice "uitpakken, afval meenemen en montage" dient er rekening gehouden te worden met een uurprijs van 58€/u/persoon; Afhalen in onze showroom is steeds gratis;

Dienstverlening bij schrijnwerk of kasten op maat

 1. De levering en montageservice zitten standaard vervat in de offerteprijzen. Hiervoor worden geen extra kosten aangerekend;

Overeenstemming van de producten

 1. LP INTERIEUR bv verbindt zich ertoe producten te leveren die overeenstemmen met de specificaties van de bestelling en dit met inachtneming van de door de producent/leverancier geldende kwaliteitseisen en aanvaardbare foutenmarge, voor wat betreft de maten, afwerking en kwaliteit van de materialen. In geval van gebreke moet de Klant het product terugbrengen naar de winkel om de reparatie- of vervangingsmogelijkheden na te gaan;
 2. Vormen evenwel geen gebrek aan overeenstemming: iedere kwaliteitsverandering van het product die voortvloeit uit niet-naleving van de instructies voor plaatsing of onderhoud; als op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument;

Annulaties, klachten of (niet-)aanvaarding

 1. In geval de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is er een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 60% (inclusief het voorschot) van het bedrag van de geannuleerde bestelling. In geval de bestelde goederen reeds in productie waren, kan de bestelling geannuleerd worden en is het volledige bedrag verschuldigd;
 2. Het voorschot is definitief verloren en blijft verworven door LP INTERIEUR bv indien de Klant zijn bestelling niet in ontvangst neemt binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop LP INTERIEUR bv de Klant op de hoogte bracht van de beschikbaarheid ervan;
 3. Alle klachten betreffende de ontvangen leveringen dienen uiterlijk gedaan worden binnen de vijf werkdagen na ontvangst der goederen, behoorlijk gemotiveerd, en per aangetekend schrijven, gericht aan LP Interieur bv. Eens deze termijn verstreken, kunnen wij er niet toe verplicht worden deze klachten nog in ontvangst te nemen. Eventuele antwoorden op en nazichten van de te laat ingediende klachten impliceert onder geen beding een in ontvangstnamen hiervan en worden onder alle voorbehoud verricht. Klachten schorten in ieder geval de betalingsvoorwaarden niet op;
 4. De afhaling en het verstrijken van 3 dagen, na de levering of de uitvoering van de werken impliceert de volledige aanvaarding ervan;
 5. Verschillen in kleur, onregelmatige scheervlakken, onregelmatige of slechte afwerking van de boorden, herstellingen, te herstellen fouten, slijtage bij gebruikte of oude tapijten, onregelmatigheden in het patroon, minderwaardig aangewend materiaal en andere fouten of tekortkomingen eigen aan handarbeid kunnen niet aanzien worden als gebreken ten onzen laste en kunnen derhalve geen reden zijn om goederen te weigeren of de betaling ervan in zijn geheel of gedeeltelijk te weigeren;

Opschorting of verbreking

 1. Opschorting van verdere leveringen, of eenzijdige verbreking van lopende en nieuwe contracten wordt door de verkoper voorbehouden, dit alles van rechtswege en zonder ingebrekestelling indien openstaande facturen en/of saldi niet door de kopers worden voldaan;
 2. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door gerechtelijke beschikkingen tegen de kopers en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die de geschikte uitvoering van de genomen verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers geen voldoening schenken in gebeurlijke gevallen behouden de verkopers het recht de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren, ook voor wat betreft de goederen die reeds werden verzonden;

Schade, breuk of diefstal

 1. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich maximaal tot het vervangen of herstellen van de door ons uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies of aan het gebouw vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingswerken, vervangingen, kuisen, herstellingen en andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn ten laste van de klant en zijn nooit in de prijzen inbegrepen. Dit werk wordt in daguur aangerekend. Wijzigingen of bijbestellingen geven ons het recht de prijzen te herrekenen;
 2. Zodra de goederen op de werf van de klant zijn toegekomen, zelfs indien ze nog niet geplaatst werden, is de klant er verantwoordelijk voor. Vanaf dat moment kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, breuk of diefstal;

Consignatie

 1. De goederen die deel uitmaken van zichtleveringen of consignaties blijven te allen tijde eigendom van de verkoper en kunnen derhalve op gelijk welk ogenblik teruggevorderd worden;

Privacy

 1. De privacy policy van LP INTERIEUR bv kan u terugvinden op: http://livingplus.wwwnl1-sr6.supercp.com

Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten;
 2. Het nalaten op gelijk welk moment door LP INTERIEUR bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking van zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten;

Wijziging voorwaarden

 1. LP INTERIEUR bv kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.